Oleh: hadisheshe | Oktober 20, 2008

BATASAN DAN JENIS HURUF

UKURAN KERTAS :

A 4 / 70 GRAM

LEFT MARGIN 3 Cm, TOP MARGIN 3 Cm, RIGHT MARGIN 2 Cm, BOTTOM MARGIN 2Cm

COVER :

HARD

COLOR :

1. TEKNIK PERKAYUAN

 2. TEKNIK GAMBAR BANGUNAN

3. TEKNIK PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

4. TEKNIK AUDIO VIDEO

5. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN

6. TEKNIK PEMESINAN

7. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF

 

FONT : CALIBRI 11

Iklan
Oleh: hadisheshe | Oktober 20, 2008

HALAMAN COVER

HALAMAN COVER

 

 

LAPORAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA

DI

PT. / CV. ……………………………………………..

 

 

 

Di ajukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Nasional / Ujian Sekolah pada SMK Negeri 2 Bogor Tahun Pelajaran 2008 – 2009

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH

ASTRI WIJAYANTI         NIS : 060710253

 

BIDANG KEAHLIAN ……………………………………………

PROGRAM KEAHLIAN : ………………………………………

 

 

 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK ) NEGERI 2 BOGOR

KELOMPOK TEKNOLOGI DAN INDUSTRI

Jl. Pangeran Asogiri No. 404 Kel. Tanah Baru Bogor Utara Telp. (0251) 8652085 Bogor

Email : smknduabogor@yahoo.com

2008

Oleh: hadisheshe | Oktober 20, 2008

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

 

 

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

 

SMK NEGERI 2 BOGOR

Jl. Pangeran Asogiri No. 404 Kel. Tanah Baru Bogor Utara

 

 

TELAH DISAHKAN DAN DIUJI PIHAK SEKOLAH

PADA TANGGAL …………………………………………..

 

 

Pembimbing 1                                                                              Pembimbing 2

                                                                                                                                     

 Nama Jelas                                                                                 Nama Jelas

NIP.                                                                                              NIP.

 

 

Koordinator Prakerin                                                                    Ka. Prog ……………

 

 Drs.REFIADI                                                                                 Nama Jelas

NIP. 131 470 803                                                                         NIP.

                                                 Mengetahui

                                     Kepala SMK Negeri 2 Bogor

                      

                                        Drs. UUS SUKMARA

                                         NIP. 131 958 784

Oleh: hadisheshe | Oktober 20, 2008

PENJELASAN HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN

 

PENJELASAN HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN

 

 

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

 

 

Telah diperiksa dan disahkan oleh :

PT. ……………………../ CV. ………………………..

ALAMAT : ………………………………………………

 

 

PIMPINAN PERUSAHAAN                                                      PEMBIMBING PRAKERIN

CAP PERUSAHAAN

 

Nama Jelas                                                                             Nama Jelas

Jabatan                                                                                    Jabatan

Oleh: hadisheshe | Oktober 20, 2008

KERANGKA PENULISAN LAPORAN

KERANGKA PENULISAN LAPORAN PRAKERIN

 

 

LEMBAR COVER

LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM PRAKERIN

1.3. LANDASAN HUKUM PRAKERIN

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5. ALASAN PEMILIHAN TEMPAT PRAKERIN

1.6. ALASAN PEMILIHAN TEMPAT PRAKERIN

1.7. METODE PENGUMPULAN DATA

1.8. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1. SEJARAH PRAKERIN

2.2. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

2.3. TATA TERTIB PERUSAHAAN

 

BAB III TINJAUAN MASALAH

            3.1. PELAKSANAAN PRAKERIN

3.2. MASALAH YANG DIHADAPI

  BAB IV PENUTUP

            4.1. KESIMPULAN

4.2. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

 

Older Posts »

Kategori